Undang-undang & Kebebasan Akhbar: Mencari Satu Perimbangan

 

 

 

Appendix 5

 

 

 

Undang-Undang dan Kebebasan Akhbar: Mencari Satu Perimbangan

 

 

 

OlehM ohd SafarH asim*,P rofesoKewartawanan Universiti K ebangsaan Malaysia

Pengenalan

Kertas ini bertujuan untuk melihat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan

akhbar seperti Akta Mesin Cetak dan Penerbitaru Akta Rahsia Rasmi, Akta Hasutan dan

sebagainya. Ia cuba melihat implikasi undang-undang itu, dengan merujuk kepada

beberapa peruntukan di dalam undang-undang berkaitan.

Selain itu ia mencadangkan beberapa peruntukan tertentu disemak semula, dipinda

atau dimansuhkan selaras dengan perkembangan era teknologi dan unfuk membawa

undang-undang ini supaya selaras dengan amalan demokrasi di Negara ini. Lebih-lebih

lagi kerana beberapa daripada undang-undang ini bermula sejak zaman colonial Inggeris

lagi.

Kertas ini juga melihat peranan akhbar dalam konteks peranan kuasa keempat

(fourth estate). Ia menghujah bahawa Kebebasan Akhbar adalah tidak mutlak, begitu juga

Kerajaan. Supaya akhbar boleh memainkan peranan yang lebih baik, beberapa

perlindungan tertentu diberikan kepada akhbar dan beberapa peruntukan yang ada di

dalam beberapa buah akta kini disemak, dipinda atau dimansuhkan.

Keraiaan dam Semangat Perlembagaan

Malaysia adalah sebuah negara demokrasisi berparlimen yang mempunyai

perlembagaan bertulis yang dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan

ini memperuntukkan pengasingan tiga cabang pemerintah, iaitu Eksekutif, Perundangan

dan Kehakiman. Walaupun pengasingan antara Eksekutif dan Perundangan di Malaysia

tidak mutlak, namun demikian ia memenuhi keperluan konsep sekatan dan imbangan

oleh John Locke (1632-1704) konsep pengasingan kuasa sebagaimana yang dicetuskan

oleh Montesquieu (1689-1755) seorang ahli falsafah Perancis.

 

 

 

* Dr Mohd Safar Hasim ialah f rofesor Kewartawanan di Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Universiti

Kebangsaan Malaysi4 Bangi, Selangor. Kerja-kerja ini dibentangkan di Bengkel Kebebasan Media, anjuran

Suruhaniaya Hak Asasi Manusia Malaysia, pada 1 Ogos, 2002, di Kuala Lumpur.

 

 

 

32

 

 

 

APPendices

 

 

 

, Perlembagaan bukan sekadar meletakkan asas bagaimana sesebuah Negara itu harus

diperintah’IaiugaharusmemPunyaisemangatkeperlembagaanyangmenurutB.o.

Nwabueze (Constitutionalism in Emergent States) keraiaan adalah perlu tetapi

mewajibkan had ke atas kuasanya. selain itu s’A. De Smith antara lainnya menielaskan

bahawasemangatkeperlembagaanmeliputijaminanundang-undangyangefektif

terhadap hak-hak ururiyung dikuatkuasakan oleh sebuah badan kehakiman yang bebas’

Menurut Giovanni Sartori,semangatkeperlembagaandibawahperlembagaan

Ganrantiste atau perlembagaan tulen merangkumi perunfukan struktur dan rangka

sebuah kerajaan, yang iuga menetapkan sekatan-sekatan dan had-had terhadap kuasa

kerajaan, serta memperuntukkan hak asasi individu yan lebih penting lagi mekanisme

untuk melaksanakan kebebasan dan hak asasi tersebut’

oleh yang demikian dapat dilihat bahawa kerajaan Negara ini adalah sebuah

kerajaan yang dikawal oleh perlembagaan’ sebagai undang-undang asas dan utama’ Ia

mengamalkan konsep pengasingan kuasa. Antara Eksekutif dan Parlimen wujud konsep

kebertanggujawaban, iaitu Eksekutif bertanggugjawab kepada Parlimen’

Akhbar adalah suatu kuasa lain yang terletak di luar daripada tiga kuasa

pemerintahan sebagaiman ayan|dinyatakan di atas. Kuasa ini diharap boleh memainkan

peranan  “checks and balances”.Dis esetengahn egara Peranan ini mungkin boleh dimainkan

dengan lebih baik berbanding dengan Negara-negara lain’ Tetapi atas sebab-sebab

tertentu undang-undang diwuiudkan untuk mengawal kegiatan akhbar’ Kewuiudan

undang-undarg seu”giJmungkin menghalang atau menghadkan peranan akhbar dalam

konteks kebebasan akhbar. Namun, perlulah diingat bahawa jika kerajaan sendiri perlu

dihadkan kuasanya, kenapa akhbar tidak boleh dihadkan kegiatannya. Kerajaan yang

mempunyai kuasa tanpa iad mungkin boleh bertindak sewenang-wenan& begitu iuga

akhbar yang mempunyai kebebasan (yang boleh dilihat sebagai kuasa juga) tanpa had’

bolehiugabertindaksewenang-wenanS.Akibatnya,Negarajugayangmenimpa

bencana.

Kebebasan Akhbar dan Perlembagaan Persekutuan

Konsep Kebebasan Akhbar tidak wujud secara tersendiri di dalam Perlembagaan

Persekutuan.IamerupakansebahagiandaripadaaPayangdikenalisebagaikebebasan

bersuara atau kebebasan bercakap. Maksud kebebasan bersuara di sini termasuklah juga

kebebasan mengeluarkan fikiran. Konsep kekebasan bersuara ini diperuntukkan di

bawah Perkara 10(1Xa) Perlembagaan Persekutuan’

33

 

 

 

A CASE FOR MEDIA FREEDOM : Reporto f Suhakam’sW orkshopo n Freedomo f the Media

 

 

 

Tidak dapat dinafikan kebebasan bersuara, yang merangkumi kebebasan akhbar,

adalah asas penting kepada semua jenis hak dan kebebasan asasi yang lain dalam

Perlembagaan. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi

berParlimerg kebebasan bersuara ini yang merangkumi juga kebebasan akhbar adalah

suatu konsep yang penting. Tanpa kebebasan bersuara, kehidupan masyarakat

demokratik seperti yang diamalkan di Malaysia tidak dapat dilaksanakan dengan

semPurna. Akhbar dan media lairy sebagai wadah menyampaikan fikiran merupakan

sebahagian daripada konsep kekebasan bersuara ini.

Ada dua perkara yang perlu diingat berkaitan dengan Perkara 10(1)(a) ini. Pertama,

kebebasan bersuara yang diperuntukkan di bawah Perkara 10(1)(a) ini adalah terpakai

kepada semua warganegara Malaysia sahaja.

Kedua, konsep kebebasan.bersuara ini bukanlah stratu,hak atau kebebasan yang

mutlak. Had atau sekatan terhadap kekebasan ini diperuntukkan di dalam Perlembagaan

Persekutuan, melalui Perkara 10(2)(a); dan undang-undang lain di Malaysi4 sebahagian

daripadanya akan diperkatakan di bawah ini.

Batasan di bawah Perlembagaan

Perkara 10(2Xa) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Parlimen

boleh, melalui undang-undan& mengenakan had atau sekatan ke atas kebebasan

bersuara jika ia diperlukan atau mustahak. Ia juga memperuntukkan tujuh dasar seperti

berikut:

. Kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya;

r Perhubungan keselamatan dengan negara-negara lain;

o Ketenteraman awam;

o Melindungi keistimewaan-keistimewaan Parlimen atau Dewan Negeri;

. Penghinaan terhadap Mahkamah;

o Fitnah;

o Perbuatan mengapi-apikan supaya dilakukan sesuatu kesalahan.

Had atau sekatan terhadap kebebasan bersuara sebagaimana yang diperuntukkan di

bawah Perkara 10(2)(a) Perlembagaan Persekutuan tidak boleh dipersoalkan oleh

 

 

 

u

 

 

 

APPndicu

mahkamah seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 4(2Xb) Perlembagaan

persekutuan. Ini bererti laur uau semakan kehakiman dibenarkan sebagaimana yang

disebut dalam Perkara (2xb)rbagi Sekatan yang dibuat terhadap kebebasan bersuara

berkaitandengantujuhdasaryangdiperuntukkandibawahPerkaral0(2xb)itu.

Bolehlah diandaikan bahawa selain daripada tujuh dasar yang disebutkan ihr masih ada

ruang untuk mempersoalkannya di mahkamah’

selain itu, Perkara 10(4) Perlembagaan Persekutuan iuga telah memperuntukkan

sekatan-sekatan tertentu berhubung peruntukan-peruntukan di bawah Bahagian 3

PerlembagaanPersekutuan,PerkaraLsl.,Perkaral53danPerkaralslPerlembagaan

Persekutuan.

Batasan di Bawah Undang-Undang

Kebebasan bersuara iuga dibatasi oleh undang-undang’ Di bawah ini dibincangkan

enam undang-undang p””ti”g yang perlu diketahui oleh orang ramai’

L AICTA MESIN CETAK DAN PENERBITAN 1984

Aktainimempunyaisejarahyangagaklama.Iabolehdisusurgalurhinggakezaman

pemerintahan British East India Company di India sekitar

:1″”

179oan. Peraturan dan

undang-undangberkaitanaklrbardanpenapisanmuladikeluarkanpadatahunlT99.

Dari tahun tersebut hingga tahun 1835, tiga buah Presidensi yatg dikuasai oeh East India

company, iaitu Bengal,il”dru, dan Bombay mengamalkan syltem penapisan yang ketat’

Akhbar-akhbar yang hendak dicetak mesti ditunjukkan terlebih dahulu kepada Keraiaan

presidensi berkenaan dan melalui satu proses penapisan sebelum ia dibenarkan dicetak’

Akibatnyaadaakhbaryangdikeluarkanmempunyairuangankosongkeranabahan

beritanya dikeluarkan oi”n p*,ut Keraiaan. Amalan yang sama juga berlaku di Negeri-

Negeri Selat.

padabulanseptemberlg35,GovemorGeneralditndiamenggubalsuatuundangundangbaruyangdikenalisebagailndianActNo,

ll,yangmemansuhkansemua

undang-und*gp”,’upisanyangberkuatkuasadisemuapresidensiinaia.Undangundang

baru ini hanya memerlukan mesin cetak didaftar’ Pemansuhan penapisan ini

disambutdiSingapuradenganmenubuhkansebuahakhbarbaruyangdikenalisebagai

Singapote Free Press pada bulan Oktober 1835′

Dari tahun 1g35 hingga 1g20 tidak ada undang-undang yang mengawal a}:hbar atau

mesincetak(kecualitrntuksuafutempohsingkatapabilaberlakukekacauandilndia

 

 

 

A CASE FOR MEDIA FREEDOM : Reporto f Suhakam’sW orlcshopo n Freedomo f the Media

 

 

 

dalam tahun 1857). Pada tahun 1920 Ordinan Mesin Cetak diperkenalkan di Singapura

(yang ketika itu menjadi pusat pemerintahan Negeri-Negeri Selat). Undang-undang ini

diperkenalkan berikutan kekacauan yang berlaku di Singapura. Yang melibatkan dua

kumpulan yang bertentangan, yang menggunakan akhbar. Undang-undang yang sama

diperkenalkan di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dalam tahun 1924, dan diikuti oleh

Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu satu per satu kemudiannya.

Di bawah Ordinan Mesin Cetak yang diperkenalkan di Negeri-Negeri Selat itu, sesiaPa

yang ingin memiliki dan mengguna mesin cetak perlu mendapatkan lesen yang

boleh diberi atas budibicara pemerintah ketika itu. Di bawah ordinan ini, pemilik dikehendaki

menjadi penapis akhbar yang mereka cetak. tni adalah peruntukan penting yang

wujud hingga ke hari ini.

Satu lagi peruntukan penting ialah permit penerbitan. Peruntukan ini digubal dalarrn

tahun 1939 apabila pihak pemerintah colonial di Singapura mula menghidu kegiatan

propaganda ]epun yang menubuhkan akhbar berbahasa Cina, ]epun, Inggeris dan

Melayu.

Pada tahun 1948, berikutan pemberontakan komunis Ordinan Mesin Cetak L948

diperkenalkan bagi seluruh Persekutuan Tanah Melayu yang bertujuan untuk memerangi

propaganda komunis. Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1.984 yang ada kini adalah satu

transformasi daripada Ordinan Mesin Cetak dan yang digabung dengan Akta Penerbitan

Yang Tidak Diingini 1958. Akta Mesin Cetak 7984 yang ada sekarang mempunyai tiga

mercutanda penting iaitu pelesenan mesin cetak, permit penerbitan, dan larangan

penerbitan berita palsu (yang ditambah melalui pindaan tahun 1987). Akta ini juga

memperuntukkan bahawa keputusan Menteri berhubung dengan Akta ini adalah

muktamad dan tidak boleh dibawa ke mana-mana mahkamah.

Sesiapa yang ingin menyimpan dan menggunakan mesin cetak perlu memperolehi

lesen daripada Kementerian Dalam Negeri. Penerbit pula mesti mendapatkan permit

penerbitan sebelum boleh menerbitkan akhbar, majalah atau apa-apa periodical.

Bagaimanapury oleh kerana terdapat “kelemahan” dalam undang-undang, ada penerbit

yang menerbitkan penerbitan berkala tanpa permit. Caranya ialah dengan tidak

menggunakan nama yang sama. Seolah-olah penerbitan itu sekali saja. Penerbitan sekali,

seperti buku tidak memerlukan permit penerbitan.

Akta ini menjadi sebuah akta “hidup” berikutan pindaan yang dibuat dalam tahun

1987 dengan memasukkan peruntukan berkaitan berita palsu. Di bawah peruntukan ini

36

 

 

 

APPatdices

 

 

 

sekurang-kurangnya empat orang telah dihadapkan ke mahkamah, iaitu Editor The

Bomeo Mail, Pung chen choon, aktivis masyarakat Irene Femandez, penulis Khalid Jefri

dan ahli politik Lim Guan Eng. setakat ini hanya kes Lim Guan Eng yang telah selesai dan

menjalani hukuman peniara 18 bulan. sebenarnya Lim Guan Eng dituduh di bawah dua

Akta iaitu Akta Hasutan dan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan’

EditorPungChenChoonmerupakanyangpertamadiambiltindakankerana

menyiarkan berita mengenai padri Kristian di Sabah’ Beliau telah Seksyen 8A mengenai

Berita Tidak Benar dari-segi Perlembagaan Persekutuan’ Persoalan itu diputuskan oleh

Mahkamah persekutuan bahawa ia tidak bercanggah. walaupun demikian kes ini masih

belum diputuskan. Sama ada sudah digugurkan tidak dapat dipastikan’

II. AKTAHASUTAN 1948

Akta ini “diperkenalkan” dalam tahun L948 sebagai usaha memerangi Pengganas

komunisyangmelancarkanpemberontakandalamtahunlg4S.Undang-undangini

sebenarnyabermuladalamtahunlgl5sebagaiundang-undangpenerbitanhasutandi

Negeri-negeri Selat.

AktainimemPeruntukkanpelbagaikesalahanyangmemPunyaikecenderungan

menghasut sama ada melalui kata-kata, ucapan, perbuatan atau apa-apa penerbitan

sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 3(1Xa) hingga seksyen 3(1)(Q, Akta

Hasutan L948.

Kecenderunganmenghasutinimeliputipelbagaikeadaantermasukmembangkitkan

Perasaanbenciterhadapmana-manaRajaatauKeraiaan,pentadbirankeadilan,

menimbulkan perasaan udaL puashati di kalangan rakyat, membangkitkan permusuhan

antarakaumdanmenyoalkedudukan,keistimewaan,kedaulatansebagaimanayang

diperuntukkandibawahBahagian3(Kewarganegaraan),Perkara152(Bahasa

Kebangsaan),Perkara153(hakistimewaofangMelayudanBumiputeraSabahdan

Sarawak)danPerkaralSl(pengecualianmengenaikedaulatanRaja.Raja).

selain itu, Akta ini juga memperuntukkan bagi kesalahan mencetak’ menjual’ mengedar

ataumengeluarulangaPa.aPapenerbitan,Seksyena(lXc).Mengimportpenerbitanyang

berkecenderungan menghasut juga adalah satu kesalahan di bawah Akta ini’ iaitu

Seksyen 4(1Xd).

Bagaimanapury Afcta ini mempunyai beberapa peruntukan pembelaan’ Antara

pembelaanituialahuntukmenuniukkanbahawasebarangRajatelahdisalahmaklum

 

 

 

AC,,{SEFOR MEDI4FREEDOM:Rcportof Suhakam’sWorleshoponFreeilomthoefM eilia

 

 

 

atau tersilap dalam apa-apa langkahnya, Seksyen 3(2Xa). Manakala seksyen 3(2Xb)

menyatakanbahawa bukan satu kesalahan untuk menunjukkan kesilapan atau kecacatan

dalam sebarang Kerajaan atau perlembagaan yang diwujudkan oleh undang-undang

atau dalam perundangan atau dalam pentadbiran kehakiman dengan tuluan untuk

membetulkan kesilapan atau kecacatan itu. Walau bagaimanapun, Seksyen 3(1X0 tidak

boleh dipersoalkan kecuali pelaksana4nnya.

Beberapa orang telah didakwa di mahkamah di bawah Akta ini. Antaranya ialah Oh

Keng Seng, Melan Abdullah, Ooi Kee Saik, Fan Yew Teng Param Cumaraswamy dan

Mark Koding.

Beberapa prinsip undang-undang telah wujud berikutan kes-kes terhadap beberapa

orang di atas. Antara prinsip undang-undang itu ialah:

i. Niat adalah tidak relevan asalkan perbuatan atau sesuafu yang dikatakan atau

diterbitkan oleh seseorang itu mempunyai kecenderungan menghasut, kes

Pendakwaraya v Oh Keng Seng dan Melan Abdullah & Anor v Pendakwaraya.

ii. Pihak pendakwa tidak perlu membuktikan bahawa kata-kata oleh seseorang itu

yang mempunyai kecenderungan menghasut adalah benar atau palsu, kes

Pendakwaraya v Oh Keng Seng dan Pendakwaraya v Ooi Kee Saik. ]ika katakata

itu adalah bohong ia akan meningkatkan kemungkinan bahawa kata-kata

tersebut mempunyai kecenderungan untuk menghasut, kes Pendakwaraya v Oh

Keng Seng.

iii. Pihak pendakwaraya tidak perlu membuktikan bahawa kata-kata seseorang itu

yang mempunyai kecenderungan menghasut boleh mencetuskan huru-har4 kes

Pendakwaraya v Oh Keng Seng.

Ahli Parlimen tidak terkecuali daripada kuatkuasa Akta Hasutan ini. Sebagaimana

yang diketahui ahli Parlimen diberi kebebasan bercakap di bawah Perkara 63(2)

Perlembagaan Persekutuan. Namun kebebasan bercakap ini dibataskan oleh Perkara

63(4) Perlembagaan yang tidak mengecualikan ahli Parlimen daripada Akta Hasutan

1948. Mark Koding seorang ahli Parlimen dari Sabah telah didakwa di mahkamah kerana

perkara yang berkecenderungan meng\asut berikutan ucapan sulungnya di

Parlimen. Seorang lagi ahli Parlimen yang diambil tindakan di bawah Akta ini ialah Fan

Yew Teng yang didakwa sebagai editor The Roch,ekt erana menyiarkan artikel yang

berkecenderungan menghasut.

38

 

 

 

AWnIliffi

 

 

 

Sebagaimana yang dapat dilihat di atas hanya satu kes sahaiayangberkaitan dengan

wartawarr” iaihr kes Melan Abdullah. Dalaln kes ini Melan Abdullab seor:mg Ketua

Pengarang Utusan Melayu dan seorang sub-editor di aldrbar yang sama telah diambil

tindakan kerana sebuah artikel yang berkecendenrngan menghasut’

III. AKTA RAHSIA RASMI 1972

Sebagaimana Akta Hasutan 19118d an Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta

Rahsia Rasmi 1972 iaga mempunyai seiarah Penggunaannya sebelum Perang Dunia

Kedua lagi. Akta Rahsia Rasmi yang pertama kali diperkenalkan di Negeri-Negeri Selat

iatahAkta Rahsia Rasmi, United Kingdom’

Akta ini bertuiuan mengawal serta melarang Penyebaran maklumat yang

dikelasifikasikan sebagai rahsia rasmi. Seksyen 2 Akta ini mengkelaskan dokumen da4

bahan sebagai Rahsia Besar, Rahsi+ Sulit dan Terhad.

Rahsia rasmi adalah dokumen penting Kerajaan yang pembocorannya boleh

menlejaskan keseLamatan negara. Oleh yang demikian sesiapa yang menerima rahsia

rasmi tanpa sah dan membocorkannya boleh didakwa di bawah Seksyen I Akta ini. Ada

dua kes yang melibatkan pembocoran rahsia ragni iaifu yang membabitkan dua orang

ahli politikiaitu Lim KitSiang (ketikaituseorang ahliParlimen) danDatuk Haii Dzulkifli

bin Datuk Abdul Hamid.

Datuk Dzulkifli Abdul Hamid telah didapati be$alah kerana membocorkan rahsia

berkaitan dengan pendatang tanpa izin Filtpina di Sabah. Kes ini telah mewuiudkan

prinsip undang-undang berikut:

i. tidak hiluog taraf rahsia sesuatu dokumen iika seseorang itu mencuri dan

menghantar maklumat dalan dokumen itu kepada secara tidak

diketahui.

ii. Kerahsiaan dokumen masih ada walaupun maklumatrya sudah diketahui

umum.

Dua orang wartawan tetah dihadapkan ke mahkamah. Mereka ialah Sabry Shariff,

dari New Straits Trmes dan |ames CIad dari Far Eastem Economic Review- I(eduadua

mereka dihukum denda.

39

 

 

 

A CASE fOR MEDIA FREEDOM : Report of Suhakamb Workshop on Freeilom of the Media

 

 

 

Selepas dua kes ini beberapa kejadian lain, Akta Rahsia Rasmi telah diperketatkan

dengan menjadi hukuman penjara minimum satu tahun bagi mereka yang disabitkan

kesalahan.

ry. PENGHINAAN MAHKAMAH

Mahkamah diberi kuasa oleh Perkara 126 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 13

Akta Mahkamah Kehakiman 1964 mengenai penghinaan terhadap mahkamah dan kuasa

untuk menjatuhkan hukuman ke atas mana-mana orang yang telah melakukan

penghinaan terhadapnya.

Penghinaan mahkamah boleh berlaku di dalam mahkamah dan juga di luar

mahkamah. Tindakan di luar mahkamah lebih cenderung untuk melibatkan penerbitan

seperti menyoal keputusan kehakiman atau menulis sesuatu yang boleh menjatuhkan

nama baik mahkamah. Antara kes yang terbaru termasuklah kes Chandra Sri Ram v

Murray Hiebert, dan kes Zainur Zakana.

Dalam kes Murray Hiebert, seorang wartawan Far Eastern Economic Review yang

menulis suatu artikel yang mempersoalkan mahkamah, telah didapati bersalah dan

dihukum penjara selama sebulan. Dalam kes kedua, Zainur Zakaria, seorang peguambela

Datuk Seri Anwar lbrahim, telah dikenakan hukuman tiga bulan penjara oleh Hakim

Augustine Paul. Zainur telah merayu ke Mahkamah Rayuan yang mengekalkan

hukuman itu. Bagaimanapun, Zainur berjaya dalam rayuannya ke Mahkamah

Persekutuan yang mengetepikan sabitan dan hukuman.

V. FITNAH

Undang-undang terhadap fitnah terdapat dalam dua bentuk, iaitu di bawah Kanun

Keseksaan dan sebagai suatu tort. Di bawah Kanun Keseksaan, seseorang itu boleh

didakwa dan jika didapati bersalah boleh dihukum hingga dua tahun penjara dan juga

didenda.

Kertas ini memberi tumpuan kepada fitnah sebagai suatu tort sebagaimana yang

terkandung dalam Akta Fitnah L957. Banyak kes fitnah yang diambil tindakan dalam

mahkamah di Malaysia. Pada satu ketika ia menjadi begitu hangat kerana anugerah

gantirosak yang diberikan oleh mahkamah begitu tinggi hingga disebut sebagai “mega

suit”. Antara kes yang terkenal ialah tindakan yang diambil oleh Tan Sri Vincent Tan

terhadap penerbit, ketua pengaran& penulis dan pencetak majalah Malaysian Industry.

40

 

 

 

AVPendices

 

 

 

Kesemua sekali anugerah gantirugi berjumlah RM10 juta’ Berikutan dengan ini beberapa

kes lain juga dikemukakan oleh beberapa orang lain, antaranya oleh ahli politik’ ahli

perniagaan, dan penghibur. Pihak wartawan dan beberapa pihak lain termasuk Mailis

peguam, yang merasi

“”-“,

dengan tindakan ini, telah menggesa supaya Pihak tertentu

memberi perhatian kepada masalah ini’

sebagaimana yang diketahui, Akta Fitnah ini diwujudkan untuk melindungi Pihakpihakyangmerasa,

ep,,tasi,,y”dicemaridanmembolehkanmerekamengambiltindakan

sewajarnya.Namundemikianterdapatempatpembelaanyangseringdigunakanoleh

parawartawanterhadaptindakanfitnahini.Pembelaan-pembelaaninitermasuklah

pembelaaniustifikasi,pembelaankomenberpatutan’pembelaankeistimewaandan

pembelaan fitnah yang tidak disengajakan’

AntarakesyangdiputuskantermasuklahSyedHussainAtivSharikatUfusan

Melayu Berhad, Tunbatuk Patinggi Haii Abdul Rahman Yafkub v Bre Sdn Berhad & lainlain

dan Azwan Ali v Sistem Television Malaysia Bhd’

VI. AKTA KESELAMATAN DALAM NEGERI 1960

AktaKeselamatanDalamNegerilg50digubaldalamtahunlg50untuk

menggantikanbeberapaordinanDaruratyangdigunakanselepasperistiharandarurat

dalamtahunlg4S.Undang-undanginipadaamnyabertujuanmemerangiancaman

berancang terhadap keselamatan dalam negeri. Yans didllati terlibat dalam kegiatan

yangdianggaPmengancamkeselamatandalamnegeribolehdiambiltindakantahanan

pencegahan selama dua tahun tanpa bicara, dan tahanan ini boleh disambung selagi

pihakberkuasamemPercayaiorangyangtellibatmasihmerupakanancalnan.Badanbadanbukankeraiaanmelihataktainisebagaibercanggahdenganhakasasimanusia.

Akta ini juga melibatkan penerbitan subversif, sebagaimana yang diperuntukkan dalam

Seksven ?2 – 30′

41

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: